Dokumenty potrzebne do wyceny

DOKUMENTY WYMAGANE DO SPORZĄDZENIA OPERATU SZACUNKOWEGO

Nieruchomość lokalowa:

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis (nie starszy niż 3 miesiące)
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży lokalu


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące)
 • w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające dane dotyczące lokalu


Lokal mieszkalny / usługowy nabywany od dewelopera (w trakcie budowie):

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis (nie starszy niż 3 miesiące)
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • pozwolenie na budowę, projekt budowlany lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie


 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis (nie starszy niż 3 miesiące)
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej, zasadniczej lub sytuacyjno - wysokościowej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę, projekt budowlany lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis (nie starszy niż 3 miesiące)
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej zasadniczej lub sytuacyjno - wysokościowej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
 • projekt architektoniczno-budowlany lub inwentaryzacja budynku
 • dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona


Nieruchomości komercyjne, usługowe:

 • numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące
 • wypis z rejestru gruntów nie starszy niż 3 miesiące ( nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
 • kopia mapy ewidencyjnej, zasadniczej lub sytuacyjno - wysokościowej ( nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
 • projekt architektoniczno - budowlany lub inwentaryzacja budynku lub rzut lokalu
 • dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona ( nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
 • informację o wysokości podatku od nieruchomości
 • informacje o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu jeśli dotyczy
 • informację o wysokości kosztów zarządu i ochrony budynku
 • informację o wysokości opłat za ubezpieczenie budynku
 • informację na temat wynajętej powierzchni (wysokość stawek najmu, rodzaj zawartej umowy najmu itp)